ناصرالدین شاه قاجار برای سفرهای بین شهری از تلفن همراه استفاده می‌کرد.

به نقل از خبر فوری، تصویری از نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و برای سفرهای بین شهری از آن استفاده می‌کرد.این تلفن در سال ١٢٣٠ در کارخانه البیس شهر زوریخ تولید شده است.